تبلیغات
محمد صفایی گوینده خبر مرکز قم - سبک های ارتباطی با رفتارها و گفتارهای متفاوت
محمد صفایی گوینده خبر مرکز قم

ما در طول هر روز با هزار تا آدم ارتباط و رفتار ارتباطی داریم؛ از پول دادن به راننده تاکسی ارتباط به حساب می آید تا جرو بحثی که سر قیمت لباسی که تازه خریده ایم با بزرگترها می کنیم. واقعاً خیلی سخت است که همه این رفتارهای ریز و درشت ارتباطی را در چند تا طبقه یک کاسه کنیم اما روان شناس ها این کار را کرده اند آنها می گویند ما در ارتباط با دیگران، یا پرخاشگرانه برخورد می کنیم یا منفعلانه یا منفعل-پرخاشگر یا جرأتمندانه. خوبی این طبقه بندی این است که ضمن دسته بندی کردن، پیشنهادهای کاربردی هم دارد. در واقع روان شناسان ها می گویند تا جایی که می توانید از 3 سبک ارتباطی اول (یعنی پرخاشگرانه، منفعلانه و منفعل - پرخاشگر) اجتناب کنید و به جایش سبک ارتباطی جرأتمندانه را دریابید؛ به هیمن خاطر ما 3 سبک اول را در بخش تقسیم بندی می آوریم و سبک جرأتمندانه را به عنوان پیشنهاد؛ فقط یادتان باشد که هر کدام از ما ممکن است همه این سبک ها را در زندگی روزه مره مان با آدم های مختلف امتحان کنیم اما چیزی که سبک ارتباطی ما را معلوم می کند غالب بودن یکی از این 4 سبک نسبت به 3 تای دیگر است.
سبک های ارتباطی با رفتارها و گفتارهای متفاوت

ما در طول هر روز با هزار تا آدم ارتباط و رفتار ارتباطی داریم؛ از پول دادن به راننده تاکسی ارتباط به حساب می آید تا جرو بحثی که سر قیمت لباسی که تازه خریده ایم با بزرگترها می کنیم. واقعاً خیلی سخت است که همه این رفتارهای ریز و درشت ارتباطی را در چند تا طبقه یک کاسه کنیم اما روان شناس ها این کار را کرده اند آنها می گویند ما در ارتباط با دیگران، یا پرخاشگرانه برخورد می کنیم یا منفعلانه یا منفعل-پرخاشگر یا جرأتمندانه. خوبی این طبقه بندی این است که ضمن دسته بندی کردن، پیشنهادهای کاربردی هم دارد. در واقع روان شناسان ها می گویند تا جایی که می توانید از 3 سبک ارتباطی اول (یعنی پرخاشگرانه، منفعلانه و منفعل - پرخاشگر) اجتناب کنید و به جایش سبک ارتباطی جرأتمندانه را دریابید؛ به هیمن خاطر ما 3 سبک اول را در بخش تقسیم بندی می آوریم و سبک جرأتمندانه را به عنوان پیشنهاد؛ فقط یادتان باشد که هر کدام از ما ممکن است همه این سبک ها را در زندگی روزه مره مان با آدم های مختلف امتحان کنیم اما چیزی که سبک ارتباطی ما را معلوم می کند غالب بودن یکی از این 4 سبک نسبت به 3 تای دیگر است.

سبک ارتباطی منفعلانه 
کسی که سبک ارتباطی منفعلانه ای دارد، نه در مقابل در خواست های غیر منطقی دیگران کاری می کند و نه خودش می تواند در خواست معقولش را با دیگران مطرح کند. کلاً آدم های منفعل کار خاصی جز پذیرفتن و نگفتن و خود خوری انجام نمی دهند. آنها به حقوق شخصی خودشان بی توجهند، به دیگران اجازه می دهند به حریم شخصی شان تعرض کنند و کلاً اولویت زندگی شان خواسته های دیگران است و نه خواسته های خودشان. مثلاً اگر شما از یک منفعل بخواهید که به شما 30 هزارتومان قرض دهد، حتی اگر این رقم، تمام پول توجیبی اش باشد و برایش برنامه ها داشته باشد و حتی اگر شما سابقه دو در کردن و پس ندادن پول داشته باشید، منفعلانه پولش را به شما قرض می دهد.


نشانه های کلامی و غیر کلامی 
سر گردانی و از این شاخه به آن شاخه پریدن، من و من کردن و صریح نبودن، از نشانه های کلامی و صدای آرام و لرزان، نگاه سرگردان و سر رو به پایین از نشانه های غیر کلامی سبک منفعلانه است.

 

چرا سبک منفعلانه؟ 
دلیل های زیادی وجود دارد برای اینکه یک نفر منفعلانه رفتار کند؛ ترس از تأیید نشدن، ترس از انتقاد، ترس از اینکه بی ادب به نظر برسد، ترس از به وجود آمدن تعارض بین او و طرف مقابل، ترس از بازی خوردن از طرف دیگران و از همه مهم تر، ماهر نبودن در ابراز احساسات به شیوه جراتمندانه.

نتیجه رفتار منفعلانه 
احساس خشم از خود، تنفر از دیگران و در کل ناکام ماندن، پایین تر رفتن اعتماد به نفس، خارج شدن روابط با دیگران از کنترل شخصی و پایین رفتن عزت نفس.

سبک ارتباطی پرخاشگرانه 
اگر سبک ارتباطی منفعلانه یک طرف طیف باشد، سبک ارتباطی پرخاشگرانه دقیقاً آن طرف طیف است؛ یعنی هر چه به حریم شخصی آدم های منفعل تجاوز می شود، آدم های پرخاشگر به حریم شخصی دیگران تجاوز می کنند. وقتی از سبک ارتباطی پرخاشگرانه استفاده می کنیم، هم برای درخواست کردن و هم برای جواب دادن به درخواست دیگران فقط یک راه بلدیم؛ پرخاش! از دعوا کردن با کسی که خارج از نوبت در صف ایستاده گرفته تا گفتن «مگه من قیم توام؟» در مقابل در خواست یک قرض کوچک.


نشانه های کلامی و غیر کلامی 
تهدید کردن، استفاده از کلماتی مثل «باید» و «هیچ راهی ندارد» در اول جمله های در خواستی و برچسب زدن به دیگران، از نشانه های کلامی و صحبت کردن با صدای بیش از حد بلند، زدن دست به کمر و کلاً قیافه همیشه حق به جانب گرفتن از نشانه های غیر کلامی سبک پرخاشگرانه است.

چرا سبک پرخاشگرانه؟ 
واقعاً چرا یک نفر باید همه زندگی اش را با توپ و تشر بگذارند؟ شاید در نظر اول درست به نظر نیاید اما آدم های این چنینی ترسوتر از بقیه آدم ها هستند. آنها از شکست می ترسند و اتفاقاً اعتماد به نفس کمتری نسبت به بقیه دارند؛ ضمن اینکه همین که چند بار رفتار پرخاشگرانه موفق باشد، آدم ها یاد می گیرند که در موقعیت های دیگر هم پرخاشگرانه رفتار کنند. آدم های پرخاشگر از اینکه می توانند با این شیوه دیگران را به خیال خودشان مدیریت کنند لذت می برند. دست آخر هم اینکه بالاخره این طور رفتار کردن یک راهی است برای خالی کردن خشمی که از جای دیگر سرچشمه گرفته است.

نتیجه رفتار پرخاشگرانه 
. آدم پرخاشگر با این کارش اول از همه، زمینه یک تعارض و کشمکش با طرف مقابلش را به وجود می آورد. 
اصلاً خیلی از دعواهای خیابانی وقتی پیش می آید که هر دو طرف می خواهند از سبک پرخاشگرانه استفاده کنند. 
حالا گیرم که طرف به اصطلاح بزرگواری کند و دعوا پیش نیاید؛ همین که هم احترام به دیگران و هم احترام به خود ما لطمه دیده است چیز کمی نیست. به هرحال،هیچ کس یک نفر را که همه کارهایش را با دعوا پیش می برد آدم محترمی نمی داند.


سبک ارتباطی منفعل پرخاشگر 
پیچیده ترین سبک ارتباطی در عالم همین سبک منفعلانه- پرخاشگرانه است؛ یعنی یک نفر پرخاشگری اش را با «انجام ندادن» یک کار بروز دهد. معمولاً مثالی که در کتاب های روان شناسی درباره این سبک می زنند جناب کارمندی است که پشت میزش می نشیند و به ارباب رجوعش جواب تند می دهد یا عمداً کار ارباب رجوعش را عقب می اندازد. اما فقط کارمندهای این چنینی پرخاشگر منفعل نیستند؛ همین که ما جواب تلفن کسی را که از او خوشمان نمی آید نمی دهیم، همین که با یک نفر لج می کنیم، همین که عمداً سر قراری دیر حاضر می شویم، همه وهمه پرخاشگری در قالب یک کار است.


نشانه های کلامی و غیرکلامی 
شاید طعنه و کنایه یک جورهایی نشانه کلامی سبک پرخاشگرانه- منفعل باشند اما معمولاً نشانه های غیر کلامی مثل بی اعتنایی و خود را به کری و کوری زدن، بهتر این سبک را نشان می دهند.


چرا سبک منفعل -پرخاشگر؟ 
بعضی ها می گویند دلیل های عمیق روانکاوانه ای پشت همین رفتار پرخاشگر-منفعل هستند اما اگر بخواهیم کمی ساده تر نگاه کنیم، رفتارهای پرخاشگرانه منفعلانه، هوشمندانه انتخاب شده اند. معمولاً کسی که از این سبک استفاده می کند، هم از تبعات پرخاشگری فعال گریخته است و هم به اصطلاح خشمش را سر طرف مقابلش خالی و دلش را خنک کرده است.

نتایج رفتار منفعل- پرخاشگر 
شما نسبت به کارمندی که حضور شما را نادیده می گیرد چه احساسی پیدا می کنید؟ معمولاً وقتی که پرخاشگر - منفعل ها همین قدر مستقیم از سبکشان استفاده می کنند، تبعاتی مثل خشمگین شدن طرف مقابلشان را باید بپذیرند. 
کسی به پرخاشگر -منفعل ها نمی گوید با هوش، می گوید موذی (وهمزمان روباهی را به ذهنی می آورد)؛ یعنی به هر حال احترام اجتماعی با استفاده زیاد از این سبک از بین می رود. وقتی هم که رفتار پرخاشگرانه - منفعلانه این قدر مستقیم نباشد- مثلاً ریجکت کردن تلفن همراه- آدم کم کم خودش از خودش بدش می آید.

 

سبک ارتباطی جرأتمندانه 
محترمانه، منطقی، قاطع 
سبک ارتباطی جرأتمندانه، نه در حد سبک پرخاشگرانه، خشن است و نه در حد سبک منفعلانه، پذیرنده. در سبک ارتباطی جرأتمندانه که بهترین و سالم ترین سبک ارتباطی است، ما به راحتی در خواست هایمان را مطرح می کنیم و به راحتی به درخواست دیگران «نه» می گوییم. البته یاد گرفتن این سبک به همین راحتی ها هم نیست. ما وقتی جرأتمندیم که علاوه بر قاطع بودن، محترم و منطقی هم باشیم؛ یعنی باید همزمان، هم هوای خودمان را داشته باشیم، هم هوای احساسات دیگران را و هم هوای اصول کتاب منطق سوم دبیرستان را! 
در یک تقسیم بندی سر دستی، رفتار جرأتمندانه به «درخواست قاطعانه» و «نه گفتن قاطعانه» تقسیم می شود. خیلی ها نمی دانند که چطور باید با یک نفر در خواستشان را مطرح کنند. آنها نه «در باجه یک بانک» می توانند درست و درمان به کسی که جلو زده است، بگویند صف را رعایت کند و نه «در زیر درختان زیتون» می توانند بدون اته پته خواستگاری کنند! برای این آدم ها این مسیر 3 گامی به درد می خورد:


گام اول:در خواستتان را سبک سنگین کنید 
اول با خودتان فکر کنید که واقعاً این درخواست شما در حد توانایی ها و اختیارات طرف مقابلتان هست؟ آیا او فقط می تواند شما را راهنمایی کند یا می تواند کل مشکلتان را حل کند؟ آیا میزان در خواستتان با میزان صمیمیتی که بینتان است می خواند یا نه؟


گام دوم:وضعیت خودتان را شرح دهید 
شما باید اول جمله در خواستتان، وضعیتی را که در آن قرار دارید شرح دهید؛ مثلاً اگر می خواهید از دوستتان قرض بگیرید باید برایش وضعیت بغرنج مالی تان را با جزئیات شرح دهید یا اگر می خواهید که یک نفر سیگار نکشد، باید بگویید که چقدر دود سیگار، شما را اذیت می کند.

گام سوم:درخواست خود را دقیق، قابل اجرا و محترمانه بیان کنید 
مبهم حرف نزنید؛ مبهم حرف زدن افت درخواست است. اینکه مثلاً به یک نفر بگویید، «فعلاً از اتاق برو بیرون» حتی اگر برایش شرح داده باشید که چه امتحان خفنی پیش رویتان است و اگر بیفتید چه می شود و چه، باز هم درخواست درستی نیست. طرف مقابلتان باید دقیقاً بداند که چه کار باید بکند؛ مثلاً «یک ساعتی از اتاق بیرون باش». تا جایی که می توانید از فعل منفی استفاده نکنید. به جای اینکه به مامان جان بگویید که فلان غذا را درست نکن، دستور فرمایید که به جایش یک غذای ساده تر درست فرمایند. اگر این جمله ما با پیشنهادهایی هم همراه باشد که بهتر؛ مثلاً به جای «به من توجه کن» بگویید «می شود یک لحظه به من نگاه کنی؟»

http://sarajahani.blogfa.com/post-194.aspx
نوع مطلب : قواعد سخنرانی، 
برچسب ها : زبان معیار، زبان بدن، ارتباط غیر کلامی، رفتارهای غیر کلامی، اصول سخنرانی، محمد صفایی، گوینده خبر قم،
لینک های مرتبط :

دوشنبه 16 مرداد 1396 02:45 ق.ظ
Hi there! I understand this is kind of off-topic however I had to
ask. Does operating a well-established website like yours take a lot of work?
I'm completely new to writing a blog but I do write in my journal
every day. I'd like to start a blog so I can share my own experience and views online.
Please let me know if you have any ideas or tips for new aspiring blog owners.
Appreciate it!
شنبه 19 فروردین 1396 07:58 ب.ظ
Hi, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I'm trying to
find things to improve my site!I suppose its ok
to use some of your ideas!!
سه شنبه 25 فروردین 1394 04:01 ب.ظ
سلام سایت خیلی خوبی داری خوشم اومد عزیزم میشه به سایتم سر بزنی--------
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


این وبلاگ قصد دارد مطالبی آموزنده ، مختصر و مفید، در مورد نحوه اجرای برنامه، نحوه گویندگی خبر، نحوه سخنرانی در مراسم و سمینارها و یک سری مطالب آموزنده دیگر در اختیار شما قرار دهد.امیدواریم در این راستا، گامهای مؤثری برداریم.این وبلاگ کاملا غیر رسمی است.

مدیر وبلاگ : حسین سلیمانی
مطالب اخیر
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ابزار رایگان وبلاگ